Regulamin konkursu „Przejazd jako pilot po odcinku Karowa”

Regulamin konkursu „Przejazd jako pilot po odcinku Karowa”  

1. ORGANIZATOR

1.1  Organizatorem Konkursu jest firma Top Racing z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 127 Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 1 grudnia do 2 grudnia 2022 r. do godziny 16:00. 1.2          Konkurs jest prowadzony jest n\a stronie internetowej pod adresem www.gadzetyrajdowe.pl.     

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1          Konkurs przeznaczony jest dla osób, które zakupią od dnia 01.10.2022 do dnia 2.12.2022 za pośrednictwem oficjalnego sklepu rajdu pod adresem www.gadzetyrajdowe.pl lub www.topracingshop.pl co najmniej jeden bilet lub karnet kibica na 60. Rajd Barbórka.  2.2          Udział w Konkursie jest bezpłatny i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne. 2.3            Przedmiotem Konkursu jest rozwinięcie zdania „Rajd Barbórka to dla mnie ……”  2.4          Konkurs polega na nadesłaniu przez Uczestników Konkursu swojej propozycji hasła na adres mailowy: konkurs@topracing.pl na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  2.5          Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno hasło. 2.6          Warunkiem udziału w konkursie jest wpisanie w tytule wiadomości e-mail numeru zamówienia z oficjalnego sklepu rajdu. Zamówienie musi zawierać co najmnej jeden z poniższych produktów: a)   Zestaw bilet na trybunę VIP wraz z Karnetem Kibica b)  Zestaw bilet na trybunę Żółtą wraz z Karnetem Kibica c)   Bilet jednorazowy d)  Karnet Kibica 2.7          Adres e-mail z którego została wysłana odpowiedź na hasło musi być identyczny jak adres email na które zostało podane w tytule wiadomości zamówienie  

3. ZASADY

3.1          Zgłoszenie haseł następuje wyłącznie poprzez przesłanie maila na adres konkurs@topracing.pl  3.2 W tytule wiadomości należy obowiązkowo wpisać numer zamówienia zawierającego bilet lub karnet na 60. Rajd Barbórka, natomiast w treści maila swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.  3.3 Terminarz konkursu: a) Nadsyłanie propozycji haseł e-mailem: do 2 grudnia 2022 do godz. 16:00 r., w dniu 2 grudnia Jury wyłoni zwycięzcę konkursu b) ogłoszenie wyników nastąpi 2 grudnia 2022 r. na profilu Facebook sklepu Gadzetyrajdowe.pl https://www.facebook.com/Gadzetyrajdowe/  

4. NAGRODY

4.1          Nagrodą główną dla autora najlepszego hasla jest przejazd w roli pilota na zamkniętym odcinku specjalnym Karowa podczas trwania pokazów Kryterium Asów 60. Rajdu Barbórka 2022. Przejazdy odbędą się w dniu 03 grudnia 2022 w godz. 17-18.  4.3           Autor zwycięskiego hasła może wskazać dowolną osobę pełnoletnią do odebrania nagrody w postaci przejazdu. Warunkiem przejazdu jest podpisanie dla organizatora specjalnego oświadczenia. 4.4         Organizator konkursu nie będzie zwracać kosztów dojazdu w celu odebrania nagrody.  

6. REKLAMACJE

6.1          Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 127, w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.  6.2          Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.  6.3          Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.   

7. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

7.1 Wysłanie swojej propozycji hasła w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej zgody na wykorzystywanie tego hasła do celów marketingowych sklepu Gadzetyrajdowe.pl.  7.2 W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca hasło zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.     

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1          Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  8.2          Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 8.3          Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

pixelpixelpixelpixelpixel